www.alioglupatent.com www.alioglupatent.com

Ana Sayfa     Marka     Patent     End?striyel Tasar?m     Co?rafi ??aretler     Hukuk      Bize Ula??n

AL?O?LU Marka ve Patent Ofisi

CO?RAF? ??ARETLER


CO?RAF? ??ARET NED?R?

Co?rafi i?aret; belirgin bir niteli?i, ?n? veya di?er ?zellikleriyle k?keninin bulundu?u bir y?re, alan, b?lge veya ?lke ile ?zde?le?mi? bir ?r?n? g?steren i?arettir. Co?rafi i?aretler iki t?rde incelenebilir: Men?e i?areti ve Mahre? i?areti.

Men?e i?areti ?zetle bir ?r?n?n ait olduklar? b?lge d???nda ?retilememesi anlam?na gelmektedir. ?rne?in; Kayseri Past?rmas?, Eski?ehir L?le Ta??, Antep F?st???.

Mahre? i?areti ise ?r?n?n ?zelliklerinden en az birinin o y?reye ait olmas?yla birlikte o y?re d???nda da ?retilebilmesi anlam?na gelir. ?rne?in; Hereke El Hal?s?, Sinop Gemi Maketi, ?zmit Pi?maniyesi.


K?MLER CO?RAF? ??ARET BA?VURUSU YAPAB?L?R?

?r?n?n ?reticisi olan ger?ek ve t?zel ki?iler, t?ketici dernekleri ve o y?re yada o konu ile ilgili kamu kurulu?lar? Co?rafi i?aret tescili i?in ba?vuruda bulunabilirler.

CO?RAF? ??ARET TESC?L? NEDEN ?NEML?D?R?

Bir ?lkenin kendi yerel de?erlerine sahip ??kmas? kendi k?lt?r?ne de sahip ??kmas? demektir ki bu da uluslararas? arenada varolabilmenin temel ko?ullar?ndan biridir. T?rkiye' de ?r?nlerin do?al kaynak zenginli?ine ba?l? olarak ?ok fazla ?e?itlilik arz etmesi co?rafi i?aretlerin tescilini zorunlu hale getirmektedir. (Kaynak: T.P.E. - B?lten)

 

 


Ana Sayfa  Marka  Patent  End?striyel Tasar?m  Co?rafi ??aretler  Hukuk  Bize Ula??n

B?y?kdere Cd. Garaj Sk. Say Ap. No:3/2 Mecidiyek?y / ?i?li / ?stanbul
Telefon: (0212) 212 55 00   Faks: (0212) 212 42 00

bilgi@alioglupatent.com
T?m haklar? sakl?d?r.