www.alioglupatent.com www.alioglupatent.com

Ana Sayfa     Marka     Patent     End?striyel Tasar?m     Co?rafi ??aretler      Hukuk      Bize Ula??n

AL?O?LU Marka ve Patent Ofisi

HUKUK? HAKLAR ve YAPTIRIMLARI- TAKL?T MARKA, TASARIM ve PATENTLERLE HUKUK? M?CADELE

Marka, tasar?m ve patentlerin taklit edilmesi koruma yasalar? uyar?nca su? te?kil etmektedir. Bu haklara tecav?z fiillerini i?leyenler;

a) 2 y?ldan 4 y?la kadar hapis cezas?,
b) A??r para cezas?,
c) 1 y?ldan az olmamak ?zere i?yeri kapatma ve ticaretten men cezas?

ile cezaland?r?l?rlar.

Taklit ?r?nler ile tan?t?m evraklar? ve kataloglar, bunlar?n ?retiminde kullan?lan ara?, makine ve kal?plar toplat?l?r ve bunlara el konulur.

Alio?lu Marka ve Patent Ofisi, taklitlerle m?cadelede hukuki deneyim sahibidir. Gerek toplatma ve el koyma i?lemleri gerekse taklit?iler aleyhindeki ceza davalar? ile maddi manevi tazminat davalar?n? ba?tan sona b?y?k bir titizlikle takip etmektedir. Fikri ve S?nai Haklar Ceza Mahkemesinde g?r?len davalarda sizi Marka ve Patent Vekili uzman avukatlar?m?z temsil edecektir.  Fikri ve S?nai Haklar Hukuk Mahkemesinde g?r?len maddi manevi tazminat davalar? da yine Marka ve Patent Vekili uzman avukatlar?m?z taraf?ndan takip edilmektedir.

II- ?PTAL DAVALARI

H?k?ms?zl?k davalar? ?rne?in marka, tasar?m yada patentin as?l sahibinin tescil ba?vurusu yapan yada tescil belgesi sahibi ki?i olmay?p ba?ka bir ki?i olmas?, ?r?nlerin kamuya sunum tarihlerinde uyu?mazl?k bulunmas? gibi hallerde s?z konusu olmaktad?r.  

Alio?lu Marka ve Patent Ofisi,
Fikri ve S?nai Haklar Hukuk Mahkemesinde g?r?len bu davalarda da temsilcili?inizi yapmaya haz?rd?r.

 

 

 

 

 


Ana Sayfa  Marka  Patent  End?striyel Tasar?m  Co?rafi ??aretler  Hukuk  Bize Ula??n

B?y?kdere Cd. Garaj Sk. Say Ap. No:3/2 Mecidiyek?y / ?i?li / ?stanbul
Telefon: (0212) 212 55 00   Faks: (0212) 212 42 00

bilgi@alioglupatent.com
T?m haklar? sakl?d?r.