www.alioglupatent.com www.alioglupatent.com

Ana Sayfa     Marka     Patent     End?striyel Tasar?m     Co?rafi ??aretler      Hukuk      Bize Ula??n

AL?O?LU Marka ve Patent Ofisi
END?STR?YEL
TASARIMLAR

patent.gif (71026 bytes)


TASARIM KORUMASI (TESC?L?)

Tasar?m, bir ?r?n?n d?? g?r?n?? ?zelikleri ve estetik g?r?n?m?d?r. Tasar?m tescili ise, yeni g?r?n?m ta??yan ?r?nleri, g?r?n?m? bulan ki?i ya da ?irket ad?na yasal koruma alt?na almakt?r.

Tasar?m Korumas?n?n S?resi :

Tescilli tasar?mlar?n koruma s?resi ba?vuru tarihinden itibaren 5 y?ld?r. Bu s?re be?er y?ll?k d?nemler halinde yenilenmek ?zere toplam 25 y?la kadar uzat?l?r.

NEDEN TASARIM TESC?L BELGES? ALMALISINIZ?


Sizin taraf?n?zdan tasarlanm??, piyasaya sunulmu? ?r?nlerin izniniz olmadan ba?kas? taraf?ndan ticari ama?la kullan?m?na engel olman?z?n tek yolu, TASARIM TESC?L BELGES? almakt?r. Bu suretle ekonomik k?r?n?z artar, piyasan?z geni?ler ve rekabet a??s?ndan g??lenirsiniz. Tasar?m tescil m?essesi ile amblaj tasar?m?ndan beyaz e?ya dizaynlar?na kadar, ayakkab? taban?ndan porselen tabak modellerine kadar, giyim modellerinden hal? desenlerine kadar, d??emelik kuma?tan t?l, perde, gip?r ve dantel desenlerine kadar geni? bir yelpazede her t?r tasar?m?n?z? koruma alt?na alabilirsiniz.

TASARIMLARA ?L??K?N H?ZMETLER?M?Z

* Tasar?m tescil ba?vurusu
* Devir ve yenileme i?lemleri
* Lisans anla?malar? d?zenlenmesi ve TPE' ye tescili
* Tescilli tasar?mlar?n benzerlerine kar?? T.P.E nezdinde itiraz
* Taklit tasar?mlarla hukuki m?cadele (toplatma i?lemleri, ceza davalar?, tazminat davalar? ...)
* Tasar?m iptali davalar? 

 


Ana Sayfa  Marka  Patent  End?striyel Tasar?m  Co?rafi ??aretler  Hukuk Bize Ula??n

B?y?kdere Cd. Garaj Sk. Say Ap. No:3/2 Mecidiyek?y / ?i?li / ?stanbul
Telefon: (0212) 212 55 00   Faks: (0212) 212 42 00

bilgi@alioglupatent.com
T?m haklar? sakl?d?r.